Breaking News |  การนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       การสมัครขอรับทุนใหม่ (EDF.01) ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ 2561        มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการสอบ V-NET        ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา)     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ตารางเวร
ตารางเวรยาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 633  
เข้าชมปีนี้ : 2,570  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,489  
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
 
ลำดับที่ แผนกวิชา หลักสูตรที่เปิดสอน ดาวน์โหลดแผนการเรียน
01 ช่างยนต์  ปวช. <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
     ปวช.(ทวิภาคี) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
     ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
     ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
02 ช่างกลโรงงาน  ปวช.(ทวิภาคี) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
     ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
     ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
03 ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.(ทวิภาคี) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
04 ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
05 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
06 การบัญชี ปวช. <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
07 การขายและฯ ปวช. <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
08 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    ปวช. <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ปวช. <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
09 การโรงแรมฯ ปวช.(ทวิภาคี) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) <<<คลิ๊กดาวน์โหลด>>>

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
 
ลำดับที่ แผนกวิชา หลักสูตรที่เปิดสอน ดาวน์โหลดแผนการเรียน
01 ช่างยนต์  ปวช. ปวช._2558
     ปวช.(ทวิภาคี) ปวช.(ทวิภาคี)_2558
     ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
     ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558
02 ช่างกลโรงงาน  ปวช.(ทวิภาคี) ปวช.(ทวิภาคี)_2558
     ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
     ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558
03 ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.(ทวิภาคี) ปวช.(ทวิภาคี)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558
04 ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. ปวช._2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558
05 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปวช._2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558
06 การบัญชี ปวช. ปวช._2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558
07 การขายและฯ ปวช. ปวช._2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558
08 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. ปวช._2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558
    ปวส.(ม.6, ปวช.) เรือนจำ ปวส.(ม.6, ปวช.) เรือนจำ_2558
09 การโรงแรมฯ ปวช.(ทวิภาคี) ปวช.(ทวิภาคี)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.) ปวส.(ผู้จบสาย ปวช.)_2558
    ปวส.(ผู้จบสาย ม.6) ปวส.(ผู้จบสาย ม.6)_2558