Breaking News |  การนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       การสมัครขอรับทุนใหม่ (EDF.01) ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ 2561        มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการสอบ V-NET        ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา)     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ตารางเวร
ตารางเวรยาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 633  
เข้าชมปีนี้ : 2,570  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,489  
  ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนางรอง
 
ลำดับที่ แผนกวิชา จำนวนบุคลากร ดาวน์โหลดข้อมูลบุคลากร
01 ช่างยนต์  10 ช่างยนต์
02 ช่างกลโรงงาน 8 ช่างกลโรงงาน
03 ช่างเชื่อมโลหะ 4 ช่างเชื่อมโลหะ
04 ช่างไฟฟ้ากำลัง 7 ช่างไฟฟ้ากำลัง
05 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
06 การบัญชี 6 การบัญชี
07 การตลาด 3 การตลาด
08 คอมพิวเตอร์  5 คอมพิวเตอร์
09 การโรงแรม  3 การโรงแรมฯ
10 สามัญสัมพันธ์  15 สามัญสัมพันธ์
11 เทคนิคพื้นฐาน  4 เทคนิคพื้นฐาน
รวมทั้งหมด  70 **ข้อมูล ณ 21 พฤศจิกายน 2558


 
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ดาวน์โหลดข้อมูลบุคลากร
01 เจ้าหน้าที่  21 เจ้าหน้าที่
02 ลูกจ้างประจำ 3 ลูกจ้างประจำ
03 แม่บ้าน 5 แม่บ้าน
04 นักการภารโรง 5 นักการภารโรง
05 ยามรักษาการณ์ 3 ยามรักษาการณ์
06 พนักงานขับรถ 4 พนักงานขับรถ
รวมทั้งหมด 38 **ข้อมูล ณ 21 พฤศจิกายน 2558