Breaking News |  การนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       การสมัครขอรับทุนใหม่ (EDF.01) ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ 2561        มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการสอบ V-NET        ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา)     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ตารางเวร
ตารางเวรยาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 633  
เข้าชมปีนี้ : 2,570  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,489  
  ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
01 นายณรงค์  เลียมไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 2536 - 2539
02 นายสุรศักดิ์  อาภรณ์เทวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 2539 - 2544
03 นายสวาสดิ์  ตอพล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 2544 - 2546
04 ว่าที่ร้อยตรีเดชา  โพธิ์งาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 2546 - 2547
05 นายระเบียบ  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 2547 - 2553
06 นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 2553 - 2558
07 นายสง่า   แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง 2558 -
2560
08 นายภูวดล  มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง 2560 -
ปัจจุบัน