Breaking News |  การนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       การสมัครขอรับทุนใหม่ (EDF.01) ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ 2561        มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการสอบ V-NET        ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา)     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ตารางเวร
ตารางเวรยาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 703  
เข้าชมปีนี้ : 3,478  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 21,397  
  กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนชำนิพิทยาคม อ.ชำนิ
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัยฯ   วันที่  11-02-2559
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ณ โรงเรียนชำนิพิทยาคม อำเภอชำนิ โดยได้รับการต้อนรับจากทางสถานศึกษา และนักเรียน เข้ารับฟังให้ความสนใจเป็นอย่างดี วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนชำนิพิทยาคม เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสวิทยาลัยเทคนิคนางรองได้เข้าแนะแนวฯ ในครั้งนี้ และวิทยาลัยฯ ได้มอบนาฬิกาแขวน เป็นของที่ระลึกให้กับสถานศึกษาด้วย
  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว