Breaking News |  การนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา       การสมัครขอรับทุนใหม่ (EDF.01) ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ 2561        มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการสอบ V-NET        ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561       วิทยาลัยเทคนิคนางรองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา)     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ตารางเวร
ตารางเวรยาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 633  
เข้าชมปีนี้ : 2,570  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,489  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ 2561  
 มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการสอบ V-NET  
 พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 ที่จบในปีการศึกษา2558 
 กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนชำนิพิทยาคม อ.ชำนิ 
 การประชุมโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ 
 ติวข้อสอบv-net 
 การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี 
 กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 
 กิจกรรม Home room แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบุรีรัมย์การบริบาล 
 งานวันครูที่ 16 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 
 โครงการ "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก" ในสัปดาห์วันครู 
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสิงหวิทยาคม 
 กิจกรรมชุมชุมครูเพื่อให้ครูได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน  
 การแนะแนวศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา (ประเภทโควตา) 
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 
 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) 
 การเตรียมความพร้อมกิจกรรมแนะแนวในงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  76  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4