แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายระพินทร์ พลสงคราม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ หวัหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน, หวัหน้างานบุคลากร

นายประธาน วิเศษกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวรายุทธ บุญรอด

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสมพงษ ภาดี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ

นางสาวธัญญพร กลั่นบุญ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ

นายสุทิน โสรัตน์ถาวร

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ

นายวีระวัฒน์ ศรีหา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ

นายศุภฤกษ์ โพธิ์สม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ