แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายพีรศักดิ์ อนันเอื้อ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ หัวหนัาแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชัยรัตน์ บุญมี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (จ้างด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายสหทัพพ์ พันธ์ภา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (จ้างด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

หน้าที่พิเศษ -

นายปัณณวิชญ์ แสงใส

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (จ้างด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

หน้าที่พิเศษ -