แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวมยุรี พงษ์อาภา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ หัวหนัาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายอุดม สติภา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นาสาวศิรประภา รอดจากเข็ญ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานหอ้งสมุดและวิทยบริการ

นายชัฏชกริช ต้นสิริธนโสภา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ หวัหน้างานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายมานะ จะรอนรัมย์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ -

นายปณัณวัฒน์ จิตรภาพ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ -

นางสาวอมรารัตน์ ปะวะศร์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ -

นางสาวปริชญา ราชสุภา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ -