แผนกวิชาการบัญชี

นางรัตนา จารุการ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หน้าที่พิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางจรรยา อนันเอื้อ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนและฯ

นางสาวลัด นวลศิริ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ

นางสาวสุวรรณา อัคมูล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ

นางสาวนิศรา บุญโก่ง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ

นางสาวภัทรา อดุลย์ศักดิ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ